fbpx

Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen

 1. Kennisfestival Jeugdzorg: Kennisfestival Jeugdzorg, gevestigd te Deventer onder KvK nr. 81010516.
 2. Evenement: bijeenkomsten, congressen en andere uitvoeringen in de ruimste zin des woords.
 3. Deelnemer: iemand die een evenement van Kennisfestival Jeugdzorg bijwoont.
 4. Partijen: Kennisfestival Jeugdzorg en de deelnemer samen.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen die betrekking hebben op Kennisfestival Jeugdzorg en op iedere levering van diensten of producten namens Kennisfestival Jeugdzorg.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Betaling en betalingstermijn

 1. De kosten voor een evenement worden vooraf gefactureerd. De factuur kan zowel direct bij inschrijving online worden voldaan, als later per bank. In dat laatste geval dient de factuur uiterlijk binnen 14 dagen na inschrijving te zijn voldaan.
 2. Facturen worden na inschrijving via het online inschrijfformulier verzonden naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Kennisfestival Jeugdzorg de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. Aan de deelnemer kunnen in dat geval incassokosten (15% van de hoofdsom met een minimum van €40 en vermeerderd met de verschuldigde BTW) in rekening worden gebracht over de verschuldigde som.
 4. Indien de deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Kennisfestival Jeugdzorg zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan het evenement. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

Annulering door de deelnemer

 1. De deelnemer heeft het recht om deelname aan een evenement te annuleren. De deelnemer kan zijn annulering per e-mail kenbaar maken via info@kennisfestivaljeugdzorg.nl.
 2. Na de datum van inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn kan de deelnemer kosteloos annuleren. Als de deelnemer al heeft betaald, zal binnen 14 dagen een volledige restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld plaatsvinden.
 3. Bij annulering tot vier weken voor een evenement worden door Kennisfestival Jeugdzorg alleen administratiekosten ter hoogte van €50,- in rekening gebracht.
 4. Bij annulering minder dan 4 weken voor het evenement is restitutie niet meer mogelijk en is de deelnemer verplicht om het gehele inschrijfbedrag te voldoen. 
 5. Als annuleringsdatum wordt altijd de datum gehanteerd waarop de annulering is verstuurd.

Tussentijdse beëindiging door deelnemer

 1. In geval de deelnemer na aanvang van een evenement de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan het evenement zal deelnemen, is de deelnemer alsnog verschuldigd tot betaling van de volledige kosten en bestaat er geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding van de inschrijfgelden.

Verbod doorverkoop

 1. Het is deelnemers niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kennisfestival Jeugdzorg, toegangsbewijzen voor een evenement door te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
 2. Bij overtreding van dit artikel is Kennisfestival Jeugdzorg gerechtigd om de koper van het Toegangsbewijs zoals in het voorgaande artikellid bedoeld, de toegang tot het evenement te weigeren en om alle hieruit voortvloeiende schade op de deelnemer te verhalen.

Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Kennisfestival Jeugdzorg het recht om een evenement te annuleren, te verplaatsen of te organiseren op een andere datum.
 2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van Kennisfestival Jeugdzorg zijn ontstaan, zoals: ziekte of terugtrekking van een spreker, wijziging van het programma of andere overmachtsituaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, terroristische dreigingen en dergelijke.
 3. Als een evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd zal Kennisfestival Jeugdzorg het aankoopbedrag van de tickets vergoeden. De deelnemer kan ten opzichte van Kennisfestival Jeugdzorg geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. 
 4. Zolang het evenement plaatsvindt, kunnen geen terugbetalingen worden gedaan.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemers betreden een evenement geheel op eigen risico, in die zin dat Kennisfestival Jeugdzorg niet aansprakelijk is voor schade welke is ontstaan door het betreden van een evenement, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kennisfestival Jeugdzorg.
 2. De aansprakelijkheid van Kennisfestival Jeugdzorg is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de deelnemer te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van Kennisfestival Jeugdzorg in het betreffende geval uitkeert. 
 3. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Kennisfestival Jeugdzorg nimmer aansprakelijk.
 4. Kennisfestival Jeugdzorg is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop sprekers en andere derden invulling geven aan hun bijdrage aan een evenement. 
 5. Kennisfestival Jeugdzorg is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van een evenement en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de deelnemer en/of derden mocht ontstaan.

Ontbinding

 1. Kennisfestival Jeugdzorg behoudt altijd het recht om de overeenkomst met de deelnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van tickets wordt geannuleerd. Aangeschafte tickets zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij annulering van een bestelling zal het volledig aankoopbedrag (exclusief fee) worden terugbetaald aan de deelnemer. De deelnemer kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag.
 2. Indien de deelnemer in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de deelnemer aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de deelnemer aan Kennisfestival Jeugdzorg te vergoeden bedrag bedraagt minimaal €150,00, ook indien de daadwerkelijk door  Kennisfestival Jeugdzorg  geleden schade lager zou zijn.

Vragen en klachten

 1. Vragen kunnen worden ingezonden via het contactformulier op de website of via e-mail naar info@kennisfestivaljeugdzorg.nl. Vragen worden door Kennisfestival Jeugdzorg binnen een termijn van 10 werkdagen beantwoordt. 
 2. Voor het afhandelen van klachten wordt verwezen naar de pagina Klachten.

Slotbepaling

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet door onderling overleg kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de geschillencommissie.