fbpx

Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Als je een klacht wilt indienen aan de hand van een evenement, kan je dit binnen 4 weken na het evenement melden. Klachten van andere aard kan je altijd melden. Een klacht kan per e-mail worden gemeld via: klacht@kennisfestivaljeugdzorg.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van jouw klacht. 

Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij registreren jouw klacht en bewaren deze voor een periode van 3 jaar.

Een oplossing zoeken

In eerste instantie zullen wij altijd proberen om de klacht tot tevredenheid op te lossen door met jou in gesprek te gaan. Wanneer de klacht een derde betreft, zoals een spreker of trainer op één van onze evenementen, kan deze eventueel worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.

Klachtencommissie

Mocht het gesprek niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan een onpartijdige klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit ten minste één onafhankelijk specialist en de directie van het Kennisfestival Jeugdzorg. Indien bovenstaande niet leidt tot een voor beide partijen geschikte oplossing, is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, t.w. …

Oordeel

De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel en informeert hierover betrokken opleider. Dit oordeel is bindend voor alle partijen, tenzij er sprake is van een beroepsmogelijkheid. Indien er langere tijd nodig is voor de klachtencommissie om tot een oordeel te komen, wordt de klager hiervan in kennis gesteld, met hierin een toelichting op het uitstel en een indicatie wanneer het uitsluitsel verwacht kan worden. De Klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel naar de klager. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde is bindend, en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.